Warme overdracht

Naast aanpassingen in wet- en regelgeving vindt er door de transitie naar de Omgevingswet ook een verschuiving plaats van verantwoordelijkheden. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheden over de bodem als geheel, maar de provincie is bevoegd gezag als het gaat om grondwaterkwaliteit. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen is de warme overdracht in het leven geroepen. Gemeenten en provincies overhandigen elkaar bodemtaken en -dossiers en ondersteunen elkaar bij de invulling van het nieuwe takenpakket onder de Omgevingswet. De warme overdracht gaat specifiek in op de overdracht van het milieuhygiënisch bodemdossier. Uit ervaring blijkt dat deze overdracht niet helemaal los kan worden gezien van ecologische, fysische, energetische kwaliteiten en andere gemeentelijke bodembeheertaken en/of –opgaven (klimaat, infrastructuur, archeologie, natuur). Om ook deze overdracht te faciliteren is in een aantal regio’s de warme overdracht + opgesteld. Dit betreft bijvoorbeeld informatie die van belang is bij maatschappelijke opgaven die verband houden met bijvoorbeeld klimaatadaptatie.