Aanvullingsspoor

In deze bouwsteen staan de regels uit de Aanvullingswet bodem, het Aanvullingsbesluit bodem en de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet centraal. Zie voor de wet- en regelgeving van het Aanvullingsspoor bodem de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Deze bouwsteen behandelt:

  • De algemene regels over de milieubelastende activiteiten graven, saneren, opslaan en toepassen van grond en baggerspecie en toepassen van bouwstoffen in het Besluit activiteiten leefomgeving.
  • De instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving over bouwen op verontreinigde bodem, nazorg en toepassen van grond en baggerspecie.
  • De bruidsschatregels bodem die het Aanvullingsbesluit bodem via het Invoeringsbesluit Omgevingswet meegeeft voor het omgevingsplan.
  • De (on)mogelijkheden van maatwerkregels in het omgevingsplan.
  • Hoe de Nota bodembeheer een plek krijgt onder de Omgevingswet.