BOUWSTEEN

Ontplofbare Oorlogsresten

Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Welke regels kan je als gemeente stellen in het Omgevingsplan, bijvoorbeeld als een bouwproject met graafactiviteiten gaat plaatsvinden in een voor ontplofbare oorlogsresten verdacht gebied?

Gemeenten zijn niet verplicht om regels over ontplofbare oorlogsresten in het Omgevingsplan op te nemen. Maar de mogelijkheid is er wel. Hoe dat zit kunt u lezen in het juridisch frame. Verder zijn er voorbeeldregels beschreven, die u ter inspiratie kunt gebruiken. Tenslotte is er een informatieblad, waarin algemene informatie op een rij is gezet. Wilt u meer weten van ontplofbare oorlogsresten, dan kunt u informatie vinden op de website van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Home – Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (kenniscentrum-oo.nl))

Contactpersoon

Remco de Boer

remco.de.boer@rws.nl

Doel

Voor ontplofbare oorlogsresten zijn geen rijksregels opgenomen in de
Omgevingswet. De Omgevingswet biedt decentrale overheden de mogelijkheid zelf decentrale regels op te stellen voor de fysieke leefomgeving.

Door middel van deze producten willen we gemeenten handvatten bieden om zelf een afweging te kunnen maken of en op welke manier zij binnen de instrumenten van de Omgevingswet invulling willen geven aan het onderwerp ontplofbare oorlogsresten.

Team

Het team bestaat uit Remco de Boer (Rijkswaterstaat) met ondersteuning van Evelien Braad en Marco Vergeer (respectievelijk jurist en strategisch adviseur, Royal HaskoningDHV).

Er is gewerkt in een werkgroep met Geert Schuijers (‘s-Hertogenbosch), Henriette van Hoek (Amsterdam), Manon Janssen (OD Zuid-Holland-Zuid), Marianne van Leeuwen (Breda), Joost Martens (Rotterdam), Saskia Theuns (Rheden).

Producten

De volgende producten zijn gemaakt:

  • Juridisch frame, met een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte.
  • Voorbeeldregels die gemeenten kunnen opnemen in hun omgevingsplannen.
  • Informatieblad, met achtergrondinformatie over de bouwsteen.