Drenthe

Overzicht van het project

Het project in Drenthe kent twee fases. Tijdens de eerste fase van het regioproject in Drenthe onderzoeken we de samenwerking tussen regiopartijen op het thema Bodem en Ondergrond. Deze fase is nu afgerond. We zijn nu bezig met Fase 2 waarbij we aan de slag gaan met de Omgevingswet.

 

Resultaten en geleerde lessen van fase 1

Interviews

In de eerste fase van het regioproject in Drenthe zijn interviews met vertegenwoordigers van alle gebiedspartijen (provincie, RUD en de gemeenten) gehouden. In alle interviews zijn medewerkers uit verschillende werk- en beleidsvelden bij elkaar gebracht. Dit leverde niet alleen veel informatie op, maar leidde in veel gevallen ook tot leuke gesprekken en uitwisseling van ervaringen en inzichten tussen collega’s. De interviews brachten deze gesprekken uitstekend op gang en het format is dan ook als zeer waardevol ervaren. Het leert ons dat integraal werken begint met weten waar je collega’s mee bezig zijn en kennisuitwisseling.

Een andere belangrijke les is dat voor het overbrengen van een boodschap timing van groot belang is. Vooruitlopend op de Omgevingswet zijn gemeenten zelf daadwerkelijk gestart met de voorbereiding in hun eigen organisatie. De opgaven waar gemeenten voor staan worden langzamerhand concreet, waardoor gemeenten juist nu open staan om gezamenlijk na te denken over de wijze waarop het bodem- en ondergrondsysteem hierin een plek krijgt.

 

‘Was – wordt’ lijst

Een veel terugkomende behoefte binnen de regio Drenthe is de wens om meer duidelijkheid te krijgen over de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. In dit kader wordt gewerkt aan een was-wordt-lijst, waarin specifiek voor de Drentse situatie wordt beschreven wat er gaat veranderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verandering op beleidsniveau en op taakniveau. Beide lijsten zijn te vinden op de website. Voor de verandering op taakniveau is een sessie gehouden met de betrokken ambtenaren van de RUD. De uitwerking van deze sessie is een tabel, waarin taken voor vergunningverlening, handhaving en toezicht zijn gedefinieerd.

 

Vervolg onder het Omgevingsplatform Drenthe

Op basis van de opgehaalde informatie is duidelijk geworden dat er een behoefte bestaat om samen te komen tot een goede en warme overdracht van taken in de regio Drenthe. De wensen en benodigde acties zijn geformuleerd in een plan van aanpak. Het plan van aanpak is te vinden op deze website. Binnen de regio is het Omgevingsplatform Drenthe opgezet om de Omgevingswet succesvol te implementeren. Het OPD gaat er nu ook voor zorgen dat het plan van aanpak uitgevoerd zal worden. Zo is geborgd dat de opgedane kennis binnen het UP-project in de regio blijft en gebruikt wordt. Om het plan van aanpak aan het OPD over te dragen is een opdrachtbrief opgesteld.

 

Fase 2

Ondertussen staan we nu aan de start van Fase 2 waar we aan de slag gaan met de Omgevingswet. In deze fase gaan we regionaal de bodem en ondergrond in beeld brengen. Door het in beeld brengen van de ondergrond worden mogelijke kansen en knelpunten in de ondergrond zichtbaar, die op basis van bestaande informatie niet duidelijk naar voren komen. Deze gebiedsgenese heeft als doel dat de bodem en ondergrond als bouwsteen voor gemeentelijke omgevingsvisies kan dienen. Voor deze fase wordt één gemeente als pilot gebruikt, namelijk gemeente Midden-Drenthe. Voor deze gemeente wordt de gebiedsgenese uitgevoerd door GrondRR. Naar verwachting is de gebiedsgenese begin juli in concept af. Vervolgens onderzoeken we samen met de regio welke kansen en knelpunten er zijn in de ondergrond en hoe deze kennis gebruikt kan worden in de Omgevingsvisie van Midden-Drenthe. Op basis van deze geleerde lessen wordt vervolgens gekeken hoe dit vertaald kan worden naar de rest van de provincie.