Toepasbare regels

Doel

De bouwsteen Toepasbare Regels helpt gemeenten bij het vinden van mogelijkheden om data te gebruiken bij het stellen van regels in het omgevingsplan. En om regels in het omgevingsplan te vertalen naar vragenbomen en toepasbare regels, zodat een initiatiefnemer in het Omgevingsloket alleen vragen krijgt die van toepassing zijn op zijn situatie.

 

Taakverdeling met WEB-taakgroep Bodeminformatie

De beschikbaarheid van goede data, krachtige informatie en gedegen kennis van het natuurlijke systeem zijn cruciaal in strategische en operationele besluiten over het beheer van bodem, grondwater en ondergrond. Meerdere partijen kunnen/moeten daar een rol in spelen: waterschappen, gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat. Daarnaast is de Open Source informatie, die wordt beheerd door Rijksinstituten en via het internet te vinden is, van belang.

De taakgroep Bodeminformatie richt zich vooral op de route richting goede data.

De bouwsteen Toepasbare Regels richt zich op het gebruik van data en informatie bij het stellen van regels in het omgevingsplan of voor de inrichting van het Omgevingsloket. De bouwsteen Toepasbare Regels ontwikkelt voorbeelden waarbij kaartmateriaal kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een initiatiefnemer te laten weten of hij voor het bouwen van een woning bodemonderzoek moet uitvoeren of dat hij op een specifieke plek een open bodemenergiesysteem mag realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van fictieve kaarten. De totstandkoming van die kaarten valt weer binnen de taakgroep Bodeminformatie.

Bij dit alles is het ambitie-niveau van een gemeente van belang. Hoever is een gemeente op data-gebied? Waar wil een gemeente naar toe en hoe kan dat bereikt worden?

Werkwijze

Voor alle bouwstenen worden staalkaarten gerealiseerd met (Voorbeeld)regels.  Ten behoeve daarvan worden in een oefenomgeving Beslisbomen en Toepasbare Regels gebouwd om direct te kunnen beoordelen of de regels in de praktijk hanteerbaar zullen zijn. Daarbij bekijken we ook welke taal nodig is en welke regels al zijn geformuleerd.

Zo wordt op een praktische manier inzichtelijk wat er bij het gehele proces van opstellen van regels en vragenbomen komt kijken en kunnen we de ervaringen hiermee doorgeven aan de gemeenten. Ook worden er bruikbare inzichten opgedaan die ertoe kunnen leiden dat de regels enigszins aangepast worden om later toetsing en handhaving in de praktijk eenvoudiger te maken.

Op basis van de opgestelde regels in de staalkaarten en de daarbij behorende vragenbomen wordt inzichtelijk welke Informatieproducten (data en kaartmateriaal) wenselijk  zijn om het proces te ondersteunen met digitale kaart intelligentie (antwoorden vanuit beleidskaarten), en daarnaast welke informatie nog aangeleverd of gerealiseerd dient te worden voor de verschillende procedures.

Contactpersoon

Marielle de Kok
marielle.dekok@dcmr.nl

De filosofie van de Omgevingswet

Deze bouwsteen bieden verschillende varianten van regels en modellen aan ter inspiratie, maar treedt niet in de lokale afweging die de gemeente zelf moet maken.

De maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgave

Eventuele negatieve effecten van maatschappelijke activiteiten op de kwaliteit van de bodem moeten worden tegengegaan zonder deze activiteiten onmogelijk te maken.

Het natuurlijk systeem van de bodem

Het natuurlijke bodemsysteem

Het gaat hier zowel om het functioneren als systeem als om afzonderlijke kwaliteiten van de bodem.