BOUWSTEEN

Zeer zorgwekkende stoffen

Onder de Omgevingswet zijn de gemeenten straks beheerder van een deel van de fysieke leefomgeving. De opgave voor ‘opkomende verontreinigingen’ is voor hen lastig. Immers is het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen over stoffen waar weinig van bekend is of die niet genormeerd zijn, is complexe uitdaging. Het resultaat van deze bouwsteen biedt gemeenten een beknopte en praktische beschrijving van informatie over Opkomende verontreinigingen in relatie tot bodembeheer en omgevingsplannen.

Contactpersoon

Martijn van Houten
martijn.van.houten@witteveenbos.com

Doel

Maatschappelijk hebben we de afgelopen jaren te maken gekregen met onder andere PFAS en lood als opkomende verontreiniging. Wetenschappelijk onderzoek en (inter)nationale inzichten en bijvoorbeeld toxiciteit of effecten, gaven aanleiding om beleid op te stellen of te herzien. De oplossing van deze problemen is een gecoördineerde landelijke aanpak: samenwerking tussen overheden met ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de keten.

Opkomende verontreinigingen zijn de laatste decennia veelvuldig in het nieuws geweest; denk aan DDT, asbest, PCB’s, dioxinen, MBTE, Chroom IV, lood en PFAS. Het zijn vaak stoffen die we al heel lang gebruikt hebben en die de bodem historisch en diffuus belast hebben of geleid hebben tot lokale hotspots. Het zijn de nieuwe inzichten die maken dat we in actie moeten komen om middels goed bodembeheer de toekomstige effecten te mitigeren. Onder de Omgevingswet (Ow) zullen gemeenten als beheerder van de fysieke ruimte een verantwoordelijkheid hebben. Een gemeente kan bodemkwaliteitskaders opstellen en lokale beleidsregels maken. Deze bouwsteen faciliteert hen om deze toekomstige uitdagingen goed te kunnen oppakken.

Team

Het team bestaat uit Martijn van Houten (adviseur, Witteveen+Bos), Daniël Rits (adviseur, Witteveen+Bos), Willem Jan Langenbach (jurist, Legis Advies), Mark in ’t Veld (adviseur, TAUW), René Smolders (bodemexpert, gemeente Breda), Maurits Hummel (adviseur, DCMR).

Producten

Juridische frames: een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.
Informatiebladen: met achtergrondinformatie over de bouwsteen.

Webinar

Deze webinar gaat in op het ontwikkelde informatieblad. Eerst wordt de aanleiding en urgentie behandeld. Daarna wordt verder ingegaan op het handelingsperspectief onder de Omgevingswet. Hierbij worden diverse praktijkvoorbeelden gebruikt om het te verduidelijken.