BOUWSTEEN

Maatregelen klimaatadaptatie

Uit de enquête komt klimaatadaptatie voort als een belangrijk thema. Hier moet gericht en goed aandacht aan besteed worden. Rond klimaatadaptatie zijn er veel initiatieven en gebeurt er veel. Vanuit het deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn de stappen voorgeschreven (klimaatstresstest, -risicodialoog en -uitvoeringsprogramma) en de thema’s afgebakend (wateroverlast, hitte, droogte en gevolgbeperking overstromingen). Tempo is nodig en tegelijkertijd moet worden aangesloten bij wat er al is. Een voorbeeld is dat uitvoeringsprogramma’s de actie benoemen om regels op te stellen in een omgevingsplan.

Contactpersoon

Leon Valkenburg
leon.valkenburg@tauw.com

Doel

Bodem en ondergrond (het bodem en watersysteem) zijn daadwerkelijk vaak onderbelicht in de afwegingen voor klimaatadaptatie, maatregelen en de daarmee te stellen regels in het omgevingsplan voor klimaatadaptatie. Voor de haalbaarheid en duurzaamheid van maatregelen voor klimaatadaptatie is het perspectief van bodem en ondergrond onmisbaar.

Onze focus in deze bouwsteen is concrete ondersteuning bij het maken van regels in het omgevingsplan. Met name de “onverzadigde zone” van de bodem (dat is de zone tussen het maaiveld en de grondwaterspiegel) vraagt aandacht. Belangrijk is ook dat de grondsoort (oorspronkelijke bodem/landschap en de aangebrachte ophooglaag) wordt betrokken, dat heeft grote consequenties voor wat er op onderdelen kan, zelfs tot het toepassen van grasdaken. De bodem en ondergrond (het bodem en watersysteem) kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het concreet maken van de vaak voorkomende ambitie voor de stad als “spons”.

Team

Het team bestaat uit Leon Valkenburg (TAUW), Joren Zwaan (adviseur klimaatadaptatie, TAUW), Ron Nap (adviseur, RWS), Ariane Tuinenburg (adviseur, RWS), Nicole Hardon (adviseur, RWS).

Producten

Juridische frames: een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.
Informatiebladen: met achtergrondinformatie over de bouwsteen.

Webinar

Klimaatadaptatie is een belangrijk thema wat gerichte en goede aandacht verdient. Rondom dit thema zijn er veel initiatieven en gebeurt er veel. In dit webinar wordt eerst een toelichting gegeven op bodem/ondergrond & klimaatadaptatie. Vervolgens wordt aan de hand van een interactieve casus het onderwerp verder uitgediept.