Over het programma

Waarom het programma Ondergrond InZicht

De ondergrond is onlosmakelijk verbonden met allerlei bovengrondse ontwikkelingen. Het natuurlijke bodem- en watersysteem is dé basis van de fysieke leefomgeving, en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor allerlei bovengrondse ontwikkelingen. Daarnaast beïnvloeden deze bovengrondse ontwikkelingen de ondergrond ook. Om de ondergrond optimaal te benutten voor allerlei maatschappelijke opgaven die spelen (energietransitie, herontwikkeling, klimaatadaptatie, etc.) is het dus zaak inzicht te hebben in de ondergrond. Alleen dan is het mogelijk om in lijn met de Omgevingswet de leefomgeving integraal in te richten.

De ondergrond is voor veel mensen een black box. Een visualisatie helpt enorm om informatie over de ondergrond te gebruiken en die over te brengen. Zie ook de eerdere studie van Deltares over het vertalen van data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie voor het maken van een omgevingsvisie en een omgevingsplan (lees verder op de website van Bodemplus). Visualisaties bestaan in alle soorten en maten. Wat de beste visualisatie is hangt af van het vraagstuk, de fase, en de doelgroep waarvoor die bedoeld is.

Het doel van het programma

Het programma Ondergrond InZicht heeft het doel om het gebruik van visualisaties van de ondergrond te bevorderen, om zo de ondergrond beter mee te nemen in allerlei ruimtelijke trajecten en ontwikkelingen.

Wie zijn wij

Het programma Ondergrond InZicht wordt uitgevoerd door het consortium Deltares, TAUW, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. Dit consortium is (in wisselende samenwerkingsverbanden) ook uitvoerder van Samen de diepte in en Bodembeheer van de toekomst (lees verder via de landingspagina). De financiering is afkomstig van het kennisprogramma van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (bodemconvenant 2015-2020). Het project is vanaf 2021 begeleid is door Rijkswaterstaat Bodemplus samen met een begeleidingsgroep (gemeente Rotterdam, Citydeal, BRO, VNG WEB taakgroep bodeminformatiebeheer, Bodembeheer van de Toekomst).

Meer lezen?

Lees meer over het programma Ondergrond InZicht in het onlangs verschenen artikel in het Stadswerk magazine.

Onze positie

Met het programma Ondergrond InZicht werken we samen met diverse andere projecten en programma’s die bezig zijn om de ondergrond beter in beeld te brengen (zie pagina netwerk). Waar andere initiatieven zich met name richten op het eenduidig ontsluiten van ondergrondgegevens of ondergrondgegevens te delen, ligt onze focus met name op het laagdrempelig toepasbaar maken van ondergrondinformatie middels visualisatie. Daarbij ligt bij de andere programma’s dan ook meer de nadruk op het integraal kijken naar de ondergrond, waarbij de relatie met de bovengrond meer naar voren komt. Zo kan kennis en informatie over de ondergrond beter bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaves. Voor Ondergrond InZicht is het belangrijk dat de visualisaties gemaakt kunnen worden op basis van gegevens die de situatie ter plekke goed weergeven. De output van de programma’s die zich meer richten op de ontsluiting van ondergrondgegevens is dus belangrijke input voor ons.

Zie de video hiernaast voor de mogelijkheden van het gebruik van 3D visualisaties bij beleidsontwikkeling. De video is in het Engels.