Aanvullingsspoor

In deze bouwsteen staan de regels uit de Aanvullingswet bodem, het Aanvullingsbesluit bodem, en de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet centraal.

Uitgangspunt is de stand van zaken van de wetgeving op 15 mei 2020. Dit betekent dat we de Aanvullingswet bodem die op 16 maart 2020 in het Staatsblad is geplaatst (Staatsblad 2020, 87), de voorjaarsversie 2020 van het Aanvullingsbesluit bodem, en de Aanvullingsregeling bodem consultatieversie (consultatieronde maart 2020) als basis voor onze producten gebruiken.

Zie voor de wet- en regelgeving van het Aanvullingsspoor bodem de website van Aan de slag met de Omgevingswet

Zodra er een voortschrijdende versie van de regelgeving beschikbaar komt, streven we ernaar de daarin aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de vorige versie binnen redelijke termijn te verwerken in onze producten.

Deze bouwsteen behandelt:

 • de algemene regels over de milieubelastende activiteiten graven, saneren, opslaan en toepassen van grond en baggerspecie en toepassen van bouwstoffen in het Besluit activiteiten leefomgeving
 • de instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving over bouwen op verontreinigde bodem, nazorg en toepassen van grond en baggerspecie.
 • de bruidsschatregels bodem die het Aanvullingsbesluit bodem via het Invoeringsbesluit Omgevingswet meegeeft voor het omgevingsplan
 • de (on) mogelijkheden van maatwerkregels in het omgevingsplan
 • hoe de Nota bodembeheer een plek krijgt onder de Omgevingswet

Doel

Het ondersteunen van gemeenten met voorbeeldregels, op te nemen in een staalkaart bodembeheer.  Hierbij zoeken we aansluiting bij de ontwikkeling van staalkaarten door de VNG, zoals het Casco waarin de mogelijke structuur van een omgevingsplan is opgenomen, en de staalkaart bestaande woonwijk.

Tevens bieden we de gemeenten duidelijkheid over de juridische kaders bij het opnemen van regels in het omgevingsplan in de vorm van juridische frames.

Met Vragen & Antwoorden en Informatiebladen maken we de inhoud van het Aanvullingsspoor bodem Omgevingswet voor gemeenten makkelijk toegankelijk. Hierbij zullen we regelmatig verwijzen naar de website Aan de slag met de Omgevingswet.

In bijeenkomsten met deskundigen toetsen we onze producten, en halen we input op voor de verschillende varianten gebaseerd op ambitieniveau en locatie specifieke omstandigheden. Deze varianten worden vastgelegd in verschillende combinaties van regels.

Uitzonderingen

In de staalkaart bodembeheer worden onderwerpen behandeld die naar verwachting in 80% van de gemeenten aan de orde zijn. Het toepassen van (vermengde) mijnsteen in Limburg en bodemsaneringen in het gebied De Kempen worden bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Ook de grondbank en het grondreinigingsbedrijf – hoewel deze in het Aanvullingsbesluit bodem zijn opgenomen – komen niet in de staalkaart, omdat deze activiteiten meer raakvlak hebben met de staalkaart bedrijfsmatige activiteiten die te vinden is op de website Aan de slag met de Omgevingswet. Evenmin gaan we in de staalkaart bodembeheer in op bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bij bedrijven.

Relaties

Deze bouwsteen staat in nauwe relatie met de bouwsteen Data en Informatie. De juridische regels in de staalkaart moeten immers goed passen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook zijn er raakvlakken met de bouwsteen Grondwater.

De filosofie van de Omgevingswet

Wij bieden in de staalkaart bodembeheer verschillende varianten van regels aan ter inspiratie, maar treden niet in de lokale afweging die de gemeente zelf moet maken. De gemeente bepaalt hoe het omgevingsplan eruit komt te zien, mede op basis van ambities die zijn opgenomen in de omgevingsvisie.

De maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgaven

Eventuele negatieve effecten van maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie of de woningbouw, op de kwaliteit van de bodem moeten worden tegengegaan zonder deze activiteiten onmogelijk te maken. Gezocht moet worden naar een  balans tussen beschermen en benutten.

Het natuurlijk systeem van de bodem

Het natuurlijke bodemsysteem

Het natuurlijk systeem is van invloed op de verschillende varianten in de staalkaart bodembeheer. Zo heeft een hoge grondwaterstand invloed op maatwerkregels voor saneren (dunnere leeflaag).

Onze producten

De bouwsteen Aanvullingsspoor werkt aan de volgende producten. Deze producten zijn 60%-versies. Ze moeten nog getoetst wordt in de reflectiekamer.

Presentaties 

inhoud volgt

Specials

Vragen en antwoorden

inhoud volgt

Juridische frames

Er zijn verschillende op te leveren juridische frames, gaandeweg publiceren we de stukken.

Informatiebladen

Er zijn verschillende op te leveren informatiebladen, gaandeweg publiceren we de stukken.

  • Bodembedreigende activiteiten
  • Zorgplicht
  • Financiële zekerheid
  • VTH-basistakenpakket
  • Bevoegd gezag bodem
  • MBA’s bij provinciale bedrijven
  • Grondwateronttrekkingen (in relatie tot lozen)
  • Toevalsvondst
  • Aandachtsgebieden bodemonderzoek
  • Niet-genormeerde stoffen
  • Ondergrondse tanks
  • Wkpb-registratie in relatie tot DSO en toepasbare regels
  • (Keten)toezicht en handhaving
  • Maatwerkregels in het omgevingsplan
  • Nota bodembeheer en bodemkwaliteits-en bodemfunctiekaarten onder de Omgevingswet

Staalkaart

inhoud volgt