BOUWSTEEN

Aanvullingsspoor

In deze bouwsteen staan de regels uit de Aanvullingswet bodem, het Aanvullingsbesluit bodem, en de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet centraal. Zie voor de wet- en regelgeving van het Aanvullingsspoor bodem de website van Aan de slag met de Omgevingswet.


Deze bouwsteen behandelt:

 • De algemene regels over de milieubelastende activiteiten graven, saneren, opslaan en toepassen van grond en baggerspecie en toepassen van bouwstoffen in het Besluit activiteiten leefomgeving
 • De instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving over bouwen op verontreinigde bodem, nazorg en toepassen van grond en baggerspecie
 • De bruidsschatregels bodem die het Aanvullingsbesluit bodem via het Invoeringsbesluit Omgevingswet meegeeft voor het omgevingsplan
 • De (on)mogelijkheden van maatwerkregels in het omgevingsplan
 • Hoe de Nota bodembeheer een plek krijgt onder de Omgevingswet

Contactpersonen

marion_sibeijn

Marion Sibeijn
Juriste omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
marion.sibeijn@odnzkg.nl

Marion is een ervaren bodemjuriste. Als trekker van de bouwsteen Aanvullingsspoor komt haar brede inhoudelijke kennis van het Aanvullingsbesluit bodem goed van pas.

corinne_koot

Corinne Koot
Bodemadviseur Witteveen+Bos 

Corinne is een ervaren projectleider bodem met een brede kennis en interesse in de ondergrond. Zij zet zich graag in om de bodem  zo optimaal mogelijk te benutten waar mogelijk en te beschermen waar nodig. Corinne werkt in dit programma aan de bouwstenen Aanvullingsspoor en Vitale bodem.  

Uitzonderingen

In de staalkaart bodembeheer worden onderwerpen behandeld die naar verwachting in 80% van de gemeenten aan de orde zijn. Het toepassen van (vermengde) mijnsteen in Limburg en bodemsaneringen in het gebied De Kempen worden bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Ook de grondbank en het grondreinigingsbedrijf – hoewel deze in het Aanvullingsbesluit bodem zijn opgenomen – komen niet in de staalkaart, omdat deze activiteiten meer raakvlak hebben met de staalkaart bedrijfsmatige activiteiten die te vinden is op de website Aan de slag met de Omgevingswet. Evenmin gaan we in de staalkaart bodembeheer in op bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bij bedrijven.

Team

Het team bestaat uit Marion Sibeijn (bodemjurist, ODNZKG), Marielle de Kok (bodemspecialist, DCMR), Marcel Cassee (projectadviseur, Rijkswaterstaat Bodem+), Robert Luinge (juridisch specialist, Juridische Raadgeving), Corinne Koot (procesbegeleider, Witteveen+Bos / consortium BdvT).

Producten

Juridische frames

Een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.

Informatiebladen

Informatie bij het onderwerp, mogelijk aangevuld met het beantwoorden van specifieke vragen.

Staalkaart

In deze staalkaart zijn een aantal algemene, toelichtende hoofdstukken opgenomen en vervolgens zijn er voor een aantal activiteiten voorbeeldregels opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Bij de ontwikkeling van de staalkaart is aansluiting gezocht bij het project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ van de VNG. De hoofdstukken worden modulair ontsloten.

 • Module algemeen I – Introductie en leeswijzer
 • Module algemeen II – Algemene toelichting op varianten
 • Module algemeen III – Begripsbepalingen en aanwijzingen in de fysieke leefomgeving
 • Module bouwen op verontreinigde bodem
 • Module graven
 • Module saneren
 • Module opslaan grond of baggerspecie
 • Module nazorg
 • Module historische verontreiniging zonder onaanvaardbaar risico
 • Module toepassen van bouwstoffen
 • Module toepassen van grond of baggerspecie