Bodemenergie

Bodemenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. De aanleg van bodemenergiesystemen neemt toe en gemeenten zullen in hun omgevingsplannen aan moeten geven wat de regels zijn bij de aanleg en het gebruik van bodemenergiesystemen om de systemen zo optimaal mogelijk te benutten en tegelijkertijd de bodem te beschermen.

In deze bouwsteen verstaan we onder bodemenergiesysteem een installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken.

Gesloten: zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en, voor zover aanwezig, regeneratievoorzieningen.

Open: door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, warmtepomp en regeneratievoorzieningen.