Twente

Twente

De regio Twente kent een unieke mix van stedelijke regio van formaat en landschappelijk hoogwaardige gebieden die nooit ver weg zijn. Twente is qua inwonersaantal groter dan provincies als Flevoland, Groningen of Zeeland en heeft met de stedenband Almelo-Enschede-Hengelo een grote diversiteit aan grootstedelijke functies. Tegelijkertijd kan Twente nog steeds worden beschouwd als landelijke regio met alle eigenschappen die daarbij horen, zoals het rustieke karakter en het vele groen. Naast de natuur kent de regio tevens een divers watersysteem met beken, bronnen, kanalen en uiteraard ondergronds water welke een nauwe verbinding heeft met het klimaat en het menselijk handelen.

 

Onder Twente

Twente staat net als de rest van Nederland voor grote opgaven die impact hebben op de fysieke leefomgeving. Denk aan de omgang met klimaatverandering of de overstap naar hernieuwbare energie, thema’s waar de ondergrond ook zeker een rol in speelt. De regio Twente is op bestuurlijk vlak relatief ver gevorderd als het gaat om de agendering van bodem en ondergrond bij diverse opgaven omtrent intensieve landbouw, complexe (grond)watersituatie en de diepe ondergrond. De oorzaak van deze bestuurlijke daadkracht ligt in het feit dat de gemeenten in de regio Twente zijn verenigd in een samenwerkingsverband: ‘Onder Twente’. ‘Samen de diepte in’ bouwt voort op deze fundamentele basis. Ondanks de bestuurlijke erkenning stoeit de regio nog wel om het ambtelijk te beleggen en beleid door te laten werken in omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Samenhangend beleid

Op basis van de kickoff bijeenkomst (17 januari) en de Botsproef ondiep (16 april) is geconstateerd dat er behoefte is om bodem en ondergrond in de Omgevingswet op lokaal niveau verder te brengen. De urgentie om bodem en ondergrond integraal te verknopen met andere opgaven is inmiddels helder voor de Twentse bodemambtenaren. De volgende stap is om dat binnen de eigen gemeente ook daadwerkelijk te gaan doen en concreet te maken. Naast de regionale bijeenkomsten zullen we daarom een aantal ‘clusteroverleggen’ organiseren, waarin we per cluster van gemeenten het gesprek aangaan met collega’s uit andere domeinen (denk aan RO, water, energie, klimaat). In deze gesprekken proberen we helder te krijgen:

  • Wat helpt afzonderlijke gemeente vooruit om bodem en ondergrond goed in de Omgevingsvisie te krijgen?
  • Wat hebben zij daarvoor nodig (denk aan kennis, contacten, bijeenkomsten)?
Clusteroverleggen

 

Eén van de doelstellingen van de Omgevingswet is een integrale benadering van de fysieke leefomgeving bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Toch  ervaren we dat er nog veel langs elkaar heen wordt gewerkt, waardoor kennis en informatieoverdracht te weinig plaatsvindt. Daarom is, naar aanleiding van een interne evaluatie met de kernteamleden van de regio Twente, besloten om een centrale bijeenkomst te organiseren in het begin van 2020, waarin alle bodemmedewerkers én de omgevingswetmanagers van alle clusters worden uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst is om de bodemmedewerker en de degene die het instrumentarium van de Omgevingswet vullen nader tot elkaar te brengen.

De bijeenkomst vangt aan met een plenair deel, waarna de verschillende clusters uiteen zullen gaan om een verdiepingsslag per cluster van gemeenten te maken. We hopen hiermee een inspirerende en effectievere manier te hebben gevonden om zoveel mogelijk mensen te bereiken en met elkaar te verbinden.

Tijdens de bijeenkomst is het voorstel om na het plenaire gedeelte in de volgende clusters uiteen te gaan:

  • Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden, Twenterand
  • Hof van Twente, Almelo, Borne,
  • Tubbergen-Dinkelland, Oldenzaal, Losser
  • Hengelo, Enschede, Haaksbergen

Meer informatie (over het programma en de planning) van deze bijeenkomst volgt later.

 

De diepte in

De algemene doelstelling van de Omgevingswet is duidelijk bij de Twentenaren, maar specifieke ondergrondkennis op het gebied van actuele opgaven zoals de energietransitie is zeer welkom. Deze kennis moet uiteindelijk inzetbaar zijn in gesprekken met de omgevingswetmanagers, zodat bodem ook daadwerkelijk op de juiste wijze landt in de Omgevingswet. In het kader van de wens voor meer diepgang op specifieke thema’s worden ‘specials’ georganiseerd. De eerste special vond plaats op donderdag 3 oktober 2019 en werd gecombineerd met het traditionele Twents bodemcafé, een gerenommeerd begrip in de regio. Deze eerste special richtte zich voornamelijk op het thema ‘energietransitie’. Zo werden inspirerende presentaties gegeven over de transitievisie warmte en het effect van zonneparken op de bodem. Daarnaast werd de kennis over de toekomstige bodemkwaliteitszorg getest met een quiz over het Aanvullingsbesluit bodem. Het resulteerde is een levendige discussie met een duidelijke boodschap: “verdiep je in de materie en verenig kennis(netwerken) of de juiste afwegingen te maken. Zie ook hier voor een interessant artikel, gebaseerd op de bodemkoffie.