Energietransitie

Nederland heeft samen met 174 andere landen het Parijsakkoord ondertekend en daarbij de wens uitgesproken om in 2050 95% reductie aan CO2 uitstoot te bewerkstelligen. Momenteel genereren we nog het gros van onze energiebehoefte uit het verstoken van fossiele brandstoffen. Klassieke vormen van duurzame energie, zoals wind-, zonne- en waterenergie zijn vooralsnog niet voldoende om de gewenste energietransitie te bereiken. Bodemenergie en geothermie kunnen mogelijk een uitkomst bieden bij de ambitieuze doelstellingen. Bodemenergie kan worden gezien als het doordacht omgaan met opslag en onttrekking van warmte en koude in de ondergrond. Geothermie (ook wel aardwarmte) onttrekt warmte uit diepere lagen van de ondergrond (1-5 km diep). Deze warmte wordt sinds het ontstaan van de aarde door aarde zelf uitgestoten en kan als duurzame warmtebron worden gezien. Ondanks de potentie om een significante bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzamere samenleving, is adequate kennis van de ondergrond belangrijk. Niet overal is het fysisch/technisch mogelijk en planologen moeten serieus nadenken over de ondergrondse infra. Het dient te worden voorkomen dat door onkundig gebruik van de ondergrond voor energiebehoefte rendementsverlies optreedt en andere functies negatief worden beïnvloed of zelf in gevaar komen. Er komt dus een hoop op de bodemspecialist af en dit dient op adequate wijze in de Omgevingswet te worden verwerkt. Op deze pagina verzamelen we interessante documenten ter ondersteuning.