Bodemenergie

Het doel van de bouwsteen bodemenergie is concrete invulling bieden bij het stellen van regels voor bodemenergiesystemen en opslag van warmte en koude in de ondergrond (tot 500 m-mv) door gemeenten in het omgevingsplan.

We willen voorbeeldregels maken die voor verschillende keuzes binnen het spectrum van beschermen en benutten voorbeeldteksten geven. We maken hiervoor gebruik van de algemene leidraad van Bodembeheer van de toekomst en maken deze specifiek voor bodemenergie.
We hebben goed contact met bestaande bodemenergieprojecten zodat we goed aansluiten bij de behoeftes uit de praktijk.

Contactpersoon

Josephine Paulussen
jpaulussen@haarlem.nl

Uitgelicht

concept juridisch frame Bodemenergie gesloten systemen

Informatieblad sturen op bodemenergie

De filosofie van de Omgevingswet

We sluiten aan bij de doelstelling van de Omgevingswet om een balans te vinden tussen beschermen en benutten. Dit speelt met name bij bodemenergie, waar het belang van stimuleren  van bodemenergie in de knel kan komen met ander ondergronds ruimtegebruik of de bescherming van de bodem.

De maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgave

We houden met het opstellen van de regels voor deze bouwsteen rekening met de maatschappelijke opgaven van energietransitie en grondwaterbescherming.

Het natuurlijk systeem van de bodem

Het natuurlijke bodemsysteem

we houden met het opstellen van de regels voor deze bouwsteen rekening met de verschillende bodemsoorten.

Onze producten

De bouwsteen Bodemenergie werkt aan de volgende producten. Deze producten zijn 60%-versies. Ze moeten nog getoetst wordt in de reflectiekamer.

Juridische frames

Er zijn verschillende op te leveren juridische frames, gaandeweg publiceren we de stukken.

Informatiebladen

Er zijn verschillende op te leveren informatiebladen, gaandeweg publiceren we de stukken.