BOUWSTEEN

Bodemenergie

Bodemenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. De aanleg van bodemenergiesystemen neemt toe en gemeenten zullen in hun omgevingsplannen aan moeten geven wat de regels zijn bij de aanleg en het gebruik van bodemenergiesystemen om de systemen zo optimaal mogelijk te benutten en tegelijkertijd de bodem te beschermen.

In deze bouwsteen verstaan we onder bodemenergiesysteem een installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken.

Gesloten: zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en, voor zover aanwezig, regeneratievoorzieningen.

Open: door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, warmtepomp en regeneratievoorzieningen.

Contactpersoon

Josephine Paulussen
jpaulussen@haarlem.nl

Doel

Het doel van de bouwsteen bodemenergie is concrete invulling bieden bij het stellen van regels voor open en gesloten bodemenergiesystemen door gemeenten in het omgevingsplan. Er worden voorbeeldregels opgesteld die kunnen worden gebruikt voor de verschillende keuzes binnen het spectrum van beschermen en benutten. We maken hiervoor gebruik van de algemene leidraad van Bodembeheer van de toekomst en maken deze specifiek voor bodemenergie.

Team

Het team bestaat uit Josephine Paulussen (jurist, gemeente Haarlem), Nicole Hardon (projectadviseur, Bodem+), Raymond Sonneveldt (adviseur, Omgevingsdienst Midden en West Brabant) en Daniel Rits (adviseur bodem en ondergrond, Witteveen + Bos).

De producten komen tot stand in samenwerking met het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie. In dit netwerk wisselen ondergronddeskundigen van verschillende overheden kennis uit over governance-vragen rondom bodemenergie, geothermie en opslag van warmte en koude in de ondergrond van deze en andere bronnen.

Producten

Leidraad

Juridische frames

Een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.

Informatiebladen met achtergrondinformatie over:

Aantekeningenblad afwegingsruimte

Een werkdocument waarin per milieubelastende activiteit kan worden aangegeven of er in het omgevingsplan een decentrale aanpassing op de rijks- of bruidsschatregels nodig is.

Voorbeeldregels:

Gelet op gebied, activiteit en ambitie, voorbeelden geven hoe je het in het Omgevingsplan kunt regelen, inclusief toelichting.

Vraag en antwoord:

Vragen en antwoorden die opkomen tijdens de behandeling van deze bouwsteen worden beantwoord en op de website van ‘Bodembeheer van de Toekomst’ geplaatst.