BOUWSTEEN

Bodemenergie

Bodemenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. De aanleg van bodemenergiesystemen neemt toe en gemeenten zullen in hun omgevingsplannen aan moeten geven wat de regels zijn bij de aanleg en het gebruik van bodemenergiesystemen om de systemen zo optimaal mogelijk te benutten en tegelijkertijd de bodem te beschermen.

In deze bouwsteen verstaan we onder bodemenergiesysteem een installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken.

Gesloten: zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en, voor zover aanwezig, regeneratievoorzieningen.

Open: door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, warmtepomp en regeneratievoorzieningen.

Contactpersoon

Josephine Paulussen
josephine.paulussen@odnzkg.nl

Doel

Het doel van de bouwsteen bodemenergie is concrete invulling bieden bij het stellen van regels voor open en gesloten bodemenergiesystemen door gemeenten in het omgevingsplan. Er worden voorbeeldregels opgesteld die kunnen worden gebruikt voor de verschillende keuzes binnen het spectrum van beschermen en benutten. We maken hiervoor gebruik van de algemene leidraad van Bodembeheer van de toekomst en maken deze specifiek voor bodemenergie.

Team

Het team bestaat uit Josephine Paulussen (jurist, gemeente Haarlem), Nicole Hardon (projectadviseur, Bodem+), Raymond Sonneveldt (adviseur, Omgevingsdienst Midden en West Brabant) en Daniel Rits (adviseur bodem en ondergrond, Witteveen + Bos).

De producten komen tot stand in samenwerking met het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie. In dit netwerk wisselen ondergronddeskundigen van verschillende overheden kennis uit over governance-vragen rondom bodemenergie, geothermie en opslag van warmte en koude in de ondergrond van deze en andere bronnen.

Producten

Juridische frames: een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.
Informatiebladen: met achtergrondinformatie over de bouwsteen.
Aantekeningenblad afwegingsruimte: een werkdocument waarin per milieubelastende activiteit kan worden aangegeven of er in het omgevingsplan een decentrale aanpassing op de rijks- of bruidsschatregels nodig is.

Voorbeeldregels

In de staalkaarten zijn een aantal algemene, toelichtende hoofdstukken opgenomen en vervolgens zijn er voor een aantal activiteiten voorbeeldregels opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Bij de ontwikkeling van de staalkaart is aansluiting gezocht bij het project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ van de VNG. De hoofdstukken worden modulair ontsloten.

Webinar

In deze webinar wordt dieper ingegaan op de bouwsteen bodemenergie en de ontwikkelde producten. Zo wordt er onder andere gesproken over de transitievisie warmte, de wet collectieve warmtevoorziening en de registratie van bodemenergiesystemen. In het tweede deel worden ingezonden praktijkvragen behandeld.