Netwerk

Er lopen diverse initiatieven die bezig zijn met (ondergrondse) dataverzameling, data ontsluiting, instrumenten en tools. Waar de andere initiatieven zich richten op toegankelijkheid en uitwisseling van informatie, met het zwaartepunt op ondergrondse infra, richt het programma Ondergrond InZicht zich op visualisatie inclusief de eigenschappen van het natuurlijke bodemsysteem. Daarnaast hebben we een eigen netwerk opgebouwd via onze Community of Practice. Hieronder lichten we de verschillende netwerken en de relatie met ons programma toe. Samen met onze opdrachtgever en de begeleidingscommissie onderzoeken we hoe we ons netwerk kunnen continueren en versterken.

Verbinding met het onderwijs

Het programma Ondergrond InZicht werkt samen met het netwerk van KOBO-HO (kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs). Zo heeft via KOBO-HO een student meegewerkt aan de toolbox en een afstudeerproject uitgevoerd gelieerd aan de pilot Enschede (lees meer in het artikel in ENBO). Met KOBO-HO zijn we momenteel ook nog bezig met nieuwe initiatieven.

Naast de verbinding met het onderwijs ziet Ondergrond InZicht ook verbinding met onderstaande initiatieven.

Community of Practice

Het doel van deze Community of Practice (CoP) is om het gebruik van ondergrondvisualisaties verder te stimuleren. Dit doen we door met de gebruikers en aanbieders van ondergrondvisualisaties kennis, voorbeelden en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen de deelnemers elkaar inspireren en helpen in het gebruik van visualisaties van de ondergrond. In totaal zijn er 4 bijeenkomsten van de CoP Ondergrond InZicht geweest in 2021-2022. Lees meer over deze bijeenkomsten in de sessieverslagen hieronder. De voorbeelden, geleerde lessen en ervaringen zijn meegenomen in de ‘Aan de slag met visualiseren’ pagina.

Sessieverslagen 

15-4-2021 Verslag Community of Practice 1

1-7-2021 Verslag Community of Practice 2

23-9-2021 Verslag Community of Practice 3

10-2-2022 Verslag Community of Practice 4

City Deal Openbare Ruimte

De drukte in de ondergrond zorgt voor een steeds groter wordende uitdaging bij maatschappelijke opgaven. Het doel is om de opgaven in kaart te brengen en een instrumentarium op te zetten voor de verduurzaming van de openbare ruimte. Dit initiatief richt zich op overheden, kennisinstellingen en nutsbedrijven. De Citydeal biedt ook een podium voor initiatieven als de Kennisarena, DigiGO/CROW en Ondergrond InZicht.

Lees meer over de CityDeal Openbare ruimte op hun website.

WarmingUP

De warmtetransitie leidt tot een behoefte aan de uitwisseling van kennis voor duurzame, collectieve warmtesystemen die betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn. Dit programma richt zich specifiek op de warmtetransitie.

Lees meer over Warming-UP op hun website.

Kennisarena Bodem en Ondergrond

In dit kennisprogramma van het COB en netwerkpartners als Stichting Mijn Aansluiting staan een toekomstbestendige ondergrond centraal. Het programma streeft naar integrale ketensamenwerking in de ondergrond, en kijkt daarbij verder dan de ondergrondse infra. Digitalisering is binnen dit programma een belangrijke onderdeel.

Lees meer over de kennisarena Bodem en Ondergrond op hun website.

DigiGO

De digitalisering van de Gebouwde Omgeving bevindt zich momenteel in een versnelling. DigiGO koppelt projecten, kennis en mensen om een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving (DSGO) op te zetten. Samen met het CROW en het BIMloket en in het kader van het DigiGO deelprogramma Leren en Veranderen, verbindt DigiGO ondergrondinformatie met IMBOR (Lees meer over deze samenwerking op hun website: Over IMBOR – CROW). Daarnaast wordt bekeken of de ondergrond een “usecase” kan worden voor het DSGO.

Lees meer over DigiGO op hun website.

Bouwcampus

De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen kunnen we tot echte doorbraken komen. Om dat voor elkaar te krijgen, is een partij nodig die mensen met elkaar verbindt en transities aanjaagt. Dat doet De Bouwcampus. De Bouwcampus jaagt transities aan binnen drie complexe, urgente maatschappelijke opgaven, waaronder de herinrichting van de stedelijke ondergrond. Hierbij focust de Bouwcampus op het creëren van innovatieve, betaalbare oplossingen waardoor de ruimte in de ondergrond effectief wordt benut en het wél allemaal past. De vierde CoP bijeenkomst Ondergrond InZicht is georganiseerd met Bouwcampus.

Lees meer over de Bouwcampus op hun website.