Gebruiksfase

Visualisaties zijn geen doel op zich, het gaat om het gebruik ervan. Het zijn hulpmiddelen om beoogde doelen mee te helpen realiseren. Visualisaties zijn vaak het smeermiddel (communicatiemiddel) tussen diverse actoren en betrokkenen bij een ontwikkeling. In dit programma hebben we in diverse bijeenkomsten stil gestaan bij het omgaan met belemmeringen voor gebruik van visualisaties. Deze zijn hieronder weergegeven, voorzien van eventuele ‘tips’ hoe hiermee om te gaan. Bij zowel de opzet (initiatiefase) als de uitwerking (uitwerkingsfase) iets om rekening mee te houden. Belangrijk is dat het gebruik van de visualisatie periodiek – bijvoorbeeld bij iedere volgende fase van een project of vervolgactiviteit – wordt geëvalueerd om zo nodig de visualisatie aan te passen op nieuwe behoeften of nieuwe inzichten en actualiteiten.

Zie je belemmeringen? Hieronder staan belemmeringen die deelnemers zagen met hun tips

  • Onbekendheid welke partijen visualisaties kunnen maken. Een tip: gebruik de toolbox of blijf in contact met het consortium Ondergrond in Zicht
  • Veel onduidelijkheid rondom data (beschikbaarheid, betrouwbaarheid, actualiteit, rechten, etc.). Een tip: zoals ook in de uitwerkingsfase, laat dit geen grote drempel wezen; er is veel ‘open source’, ontwerpers en ICT specialisten weten er vaak raad mee en veel visualisaties kunnen in den beginnen toe met beperkte data. Onzekerheden en betrouwbaarheden kun je ook aangeven,
  • Abstractieniveaus sluiten niet aan of de beleving sluit niet aan. Een tip: een goede aanpak en opzet van het proces kan dit voor een belangrijk deel ondervangen. In de initiatiefase en tijden de uitwerkingsfase moet hier aandacht voor blijven, betrek de gebruikers in deze fasen nadrukkelijk;
  • Relevantie wordt in twijfel getrokken. Een tip: gebruik de argumenten (en werk die zo nodig locatiespecifiek uit) zoals gegeven op de startpagina;
  • Een visualisatie kost veel tijd en middelen, die vaak niet beschikbaar zijn. Een tip: dit project heeft laten zien (zie pilots) dat er met relatief weinig tijd en middelen snel resultaten zijn te boeken, maak hier gebruik van. Gebruik ook het netwerk wat tot stand is gebracht en gebruik ook de BRO, bijv. voor het ophalen van goede business cases. Met een goede visualisatie kan je later in een traject ook weer tijd en geld besparen, doordat deze er voor kan zorgen dat men elkaar onderling beter begrijpt
  • Ik kan de software niet zelf bedienen. Een tip: zie ook de toolbox, er zijn best tools die wel eenvoudig te bedienen zijn, en denk daarnaast ook aan inhuur van specialisten of inzet van studenten. Het consortium Ondergrond InZicht staat graag ter beschikking met raad en daad;
  • De bodemspecialist zit teveel aan het stuur. Een tip: zoals ook in de uitwerkingsfase, zorg voor een uitgebalanceerd team.
  • Taalgebruik en terminologie. Een tip: geef hier in de uitwerkingsfase aandacht aan (zie ook output), toets bij gebruikers of zij zich herkennen;
  • Teveel gericht op bodeminformatie en te weinig op ontwikkelingen, kansen of bovengrondse activiteiten. Een tip: neem dit ter harte!