bron: rijksoverheid.nl
©Ministerie van LNV

Werk maken van de overgang naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij. Dat staat voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) centraal in het begrotingsjaar 2020. De begroting van het ministerie van LNV overstijgt dit jaar de 1 miljard euro. LNV zet zich in voor het in balans brengen van landbouw en natuur, een opdracht die door de huidige stikstofdiscussie alleen maar urgenter wordt.

Minister Schouten

“2020 wordt het jaar dat we vol energie de handen uit de mouwen gaan steken om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. We gaan met de benodigde financiële middelen hard aan de slag voor een duurzamere landbouw en visserij, en een beter beschermde natuur.”

Omslag naar kringlooplandbouw

Projecten die bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw krijgen prioriteit. In plaats van zoveel mogelijk voedsel te produceren tegen zo laag mogelijke kostprijzen, komen het zuiniger omgaan en hergebruik van grondstoffen centraal te staan. De uitstoot van schadelijke stoffen moet zoveel  mogelijk beperkt worden.

Een randvoorwaarde voor de overgang naar kringlooplandbouw is een boer die een fatsoenlijke boterham kan verdienen. Met banken en andere financiers wil LNV in 2020 afspraken maken over financiële producten voor ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw gaan maken. Ook komt er betere bescherming voor boeren en tuinders door een wettelijk verbod op oneerlijke handelspraktijken waar de ACM op gaat toezien.

In het Nationaal Programma Landbouwbodems werkt het ministerie van LNV met partners aan een duurzaam beheer van alle Nederlandse landbouwbodems in 2030. “Onze landbouwbodems zijn de schatkamer van onze voedselproductie,” stelt minister Schouten. “Maar we halen er teveel uit, en geven te weinig terug.” Voor een beter bodembeheer wordt de pachtwetgeving herzien zodat boeren langer lopende pachtcontracten kunnen krijgen voor duurzaam gebruik.

Saneringsregeling varkenshouderij

Om de varkenshouderij duurzamer en toekomstbestendig te maken en gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid te verminderen, heeft het kabinet in totaal €180 miljoen gereserveerd voor het saneren van varkenshouderijen. Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen kunnen daarom in aanmerking komen voor subsidie. Veehouders die juist toekomstgericht willen innoveren, worden geholpen dat op een duurzame manier te doen. Hiervoor is €60 miljoen gereserveerd.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn blijft in 2020 een belangrijk thema voor LNV. Er komt een wettelijk verbod voor het vervoer van vee tijdens extreme hitte. Ook zet minister Schouten zich in voor betere handhaving op het dierenwelzijn. Voorbeelden zijn de kortsnuitige honden en ‘designer katten’. Door de groeiende populariteit van kortsnuitige hondensoorten komen er in fokkerijen steeds vaker ernstige schedel- en snuitafwijkingen voor. Dit leidt vaak tot problemen in de ontwikkeling en het gedrag van de honden en vormt daarmee een groot gezondheidsrisico.

Waardering voor de boer

Om de band tussen boeren en consumenten te versterken en de waardering voor ons voedsel te vergroten, wil minister Schouten initiatieven stimuleren die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor de producent en meer verbinding tussen boeren en stadsbewoners. Korte voedselketens zorgen voor een grotere waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten. Met een speciale handelsmissie trekt minister Schouten het eigen land in om streekproducten meer bekendheid te geven en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Ook wordt knellende wet- en regelgeving voor streekproducenten aangepakt.

Uitvoering klimaatakkoord

Het klimaatakkoord geeft een belangrijke impuls aan de overgang naar kringlooplandbouw. Met de extra middelen die beschikbaar komen voor onder meer de verduurzaming van de veehouderij en de aanpak van de veenweidegebieden kan LNV werk met werk maken. Bijvoorbeeld door het stimuleren van boeren in de veenweidegebieden om nieuwe en minder intensieve vormen van landgebruik en veehouderij toe te passen om bodemdaling tegen te gaan en de natuur te versterken. In 2020 is hiervoor 79 miljoen euro gereserveerd. Ook komt 26 miljoen beschikbaar voor de tuinbouw en het programma Kas als Energiebron. Voor energiezuinige glastuinbouw is 52,9 miljoen euro beschikbaar.

Perspectief voor de visserij

Ruimtegebruik op zee, het Europees verbod op de pulsvisserij en onzekerheid over de Brexit leiden tot grote zorgen bij vissers. Het ministerie van LNV werkt samen met de kotterorganisaties aan een toekomstvisie gericht op betere verdienmodellen en een duurzame visserijvloot. In aansluiting daarop start LNV in 2020 met een innovatieprogramma. Hiervoor wordt in 2020 vijf miljoen euro geïnvesteerd in het Nationaal Innovatieprogramma Visserij.