Toelichting

Deze methodiek is ontwikkeld door het consortium DNA van de stad en omgeving, lees verder via de link. Dit consortium heeft onderzocht hoe je de vele beschikbare data en informatie uit de bodem- en ondergrondsector toegankelijk kunt maken in de klimaatsector. In de methode worden verschillende DNA-lagen in de ondergrond van de stad onderscheiden. Als eerste de ondergrond natuurlijk. Deze laag van de ondergrond biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld water te bergen en daarmee wateroverlast, verdroging, hitte en bodemdaling te beperken. Deze laag wordt afgebeeld op de potentiekaart. De door de mens beïnvloede DNA-laag, waarin leidingen en kabels liggen, levert soms belemmeringen. Maar het kan ook juist meekoppelkansen bieden. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld tijdens het vervangen van de riolering, tegelijk maatregelen uitvoeren ten behoeve van klimaatadaptatie of -mitigatie. Deze laag wordt getoond op de aandachtspuntenkaart.

Na herclassificatie van de verschillende bronnen worden deze vermenigvuldigd om te komen tot een potentiekaart voor infiltratie en een kaart met aandachtspunten door menselijk ingrijpen. Het combineren van de potentiekaart en de aandachtspuntenkaart leidt tot de infiltratiekansenkaart. In onderstaande figuur is te zien op basis van welke gegevens de bovenstaande kaarten vervaardigd worden. De beschreven aanpak leidt tot infiltratiekaarten zoals hieronder is afgebeeld. Meer informatie over deze aanpak is te vinden via de link.

Inspirerende voorbeelden

Een Storymap laat naast de hierboven beschreven aanpak voor het maken van een infiltratiekansenkaart ook de andere projecten zien waaraan het consortium DNA van de stad en omgeving heeft gewerkt.

Doel

Beschikbare data en informatie uit de bodem- en ondergrondsector toegankelijk kunt maken in de klimaatsector

Eigenaar

Consortium van DNA van de stad en omgeving

Opgaven

Klimaatadaptatie

Dimensie

2D

Type tool

Data en informatie

Schaalniveau

Gemeente / Regio / Wijk

Dynamiek

Statisch