Toelichting

Het BROloket is een kaartapplicatie die toegang biedt tot de grootste database van de Nederlandse ondergrond. Voor een reconstructie van de Nederlandse ondergrond maakt het BROloket gebruik van diverse modellen, te weten DGM v2.2, REGIS II v2.2 en GeoTOP v1.4.

  • Het BRO Digitaal Geologisch Model (DGM) is een regionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 500 meter. De bodemlagen in dit deel van de ondergrond bestaan hoofdzakelijk uit onverharde sedimenten, waarin de grondsoorten klei, zand, grind en veen voorkomen. De lagen worden op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. Het BRO DGM is een model van de opbouw en de samenhang (geometrie) van deze lithostratigrafische eenheden. De basis en de top van de eenheden worden in het model door dieptevlakken weergegeven. Uit de rasters van de top en de basis wordt de dikte van de eenheden afgeleid.
  • Het in kaart brengen van goed doorlatende en slecht doorlatende lagen heeft geleid tot het model BRO REGIS II. De goed doorlatende en slecht doorlatende lagen worden in BRO REGIS II hydrogeologische eenheden genoemd; dit zijn lagen met min of meer uniforme hydraulische eigenschappen. De diepteligging van de onder- en bovenkant en de dikte van de eenheden zijn vastgelegd in gridbestanden met celgrootte van 100 bij 100 meter. Naast de geometrische gegevens bevat het model voor elke eenheid ook gegevens over de doorlatendheid.
  • Het model BRO GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP. In BRO GeoTOP wordt de ondergrond onderverdeeld in miljoenen voxels (cellen) van 100 bij 100 meter in de horizontale richtingen en 50 centimeter verticaal. Aan elke voxel worden eigenschappen gekoppeld, zoals lithostratigrafische eenheid en grondsoort (lithoklasse), die kenmerkend zijn voor diverse fysische en chemische parameters. BRO GeoTOP voegt meer detail toe aan de top van de modellen DGM en REGIS, waardoor een gedegen framework wordt geleverd voor ondergrond-gerelateerde vragen over grondwatermanagement, natuurlijke bronnen en infrastructuur.

Naast deze modellen bevat het BROloket een bodemkaart en een kaart van de geomorfologie. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. De kaart geeft meestal geen bodemkundige informatie over de stedelijke gebieden.

Nederland is het enige land ter wereld met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. Niet alleen geeft de kaart informatie over reliëf, ontstaanswijze en ouderdom, maar daarnaast wordt aanvullende informatie gegeven over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond en eventuele bijzonderheden in het reliëf. Daarnaast wordt er beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen zoals stuivende kust- en landduinen en zoals sedimentatie en erosie langs de grote rivieren en op slikken en schorren. Dankzij de beschikbaarheid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kan het landschap steeds beter geïnterpreteerd worden en kunnen de grenzen tussen de verschillende geomorfologische eenheden zeer nauwkeurig worden vastgesteld. In een video zijn de mogelijkheden van het gebruik van BRO-data uitgelegd (Engelstalig).

Doel

Inzicht bieden in de Nederlandse ondergrond op basis van geverifieerde boordata.

Eigenaar

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en TNO

Opgaven

Klimaatadaptatie / Bodemkwaliteitszorg / Energietransitie / Infra / Woningbouw

Dimensie

2D/3D

Type tool

Data en informatie

Schaalniveau

Gemeente / Regio

Dynamiek

Statisch