Toelichting

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Naast kaarten die recente ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur en landbouw, het landschap, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken ontwikkeld? Op welke locaties staan veel windturbines? En waar liggen gebieden met een verhoogde kans op overstroming? De samenhang tussen deze opgaven staat centraal in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de uitwerking in lokale en regionale omgevingsvisies en strategieën. De Atlas van de Regio biedt brede basisinformatie voor de afstemming van sectorale opgaven in gebieden en regio’s.

Waarom is de atlas relevant?

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. Aanpassingen van de leefomgeving aan klimaatverandering en de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vragen ruimte, evenals de voortgaande verstedelijking en de beoogde natuurontwikkeling. Daarnaast staat de landbouw, vanouds de belangrijkste drager van het Nederlandse cultuurlandschap, voor fundamentele veranderingen. Bij al deze ruimtelijke opgaven is de regio steeds meer de plek waar de nieuwe duurzaamheidsopgaven en de klassieke ruimtelijke opgaven samenkomen en met elkaar concurreren. De afstemming tussen woningbouw, nieuwe werklocaties, natuurontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie vergt integrale afwegingen in de regio. Kaarten laten direct zien op welke locaties deze opgaven spelen en waar ze mogelijk conflicteren dan wel ingepast kunnen worden. Bij workshops en gesprekken tussen het Rijk, de regio’s en maatschappelijke partners kunnen de kaarten als communicatiemiddel dienen, en daarmee helpen om integrale afwegingen in de regio te maken.

Hoe is de atlas te gebruiken?

De kaarten in de Atlas van de Regio zijn gebaseerd op gevalideerde en landelijk vergelijkbare basisinformatie. De thematische kaarten zijn in de interactieve kaartviewer op verschillende schaalniveaus apart te bekijken. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om kaartlagen te combineren en daarmee te kijken hoe de thema’s zich tot elkaar verhouden. Dit geeft inzicht in specifieke regionale kenmerken (regionale differentiatie) en stimuleert een samenhangende blik op ruimtelijke vraagstukken en mogelijke functiecombinaties (ruimtelijke integratie). De kaarten in de Atlas van de Regio zijn openbaar en mogen met de juiste bronvermelding voor onderzoek, rapportages en beleidsstukken worden gebruikt.

atlas-van-de-leefomgeving.jpg
atlas van de leefomgeving
Doel

Aanpassingen van de leefomgeving met betrekking tot maatschappelijke opgaven vragen ruimte. Als ondersteuning bij een zorgvuldige afweging kunnen de kaarten uit de Atlas van de Regio worden gebruikt

Eigenaar

Planbureau voor de Leefomgeving

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie

Opgaven

Energietransitie / Klimaatadapatie / Woningbouw

Jaar

2022