Toelichting

Bodemenergie is de verzamelnaam voor verschillende technieken die gebruik maken van de ondiepe ondergrond om warmte in op te slaan en te onttrekken. Met behulp van de WKOtool kan de gebruiker zien waar open/gesloten bodemenergiesystemen zijn geregisteerd en in hoeverre een open/gesloten bodemenergiesysteem kan worden aangelegd op een wikkelkeurige locatie. Het toepassen hangt af van een aantal aspecten: de geschiktheid van de bodem, omgevingsbelangen (grondwaterbeschermingsgebied, natuurgebied, archeologie, juridische aspecten). Deze tool is geen vervanging van een haalbaarheidsonderzoek, maar kan wel dienen als eerste stap richting een besluit om een aanvullend haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De WKObodemenergietool is een website van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt beheerd en ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De tool geeft weer of een locatie te gebruiken is voor de toepassing van open of gesloten ondiepe bodemenergiesysteem (verticale systemen). Over alle overige bodemenergiebronnen, zoals horizontale grondcollectoren, aardwarmtekorven, etc. wordt geen uitspraak gedaan. Voor de resultaten maakt de tool gebruik van verschillende informatiebronnen, waaronder die van het Kadaster en provincies. Een locatie wordt getoetst op aanwezigheid van verbod-, restrictie- of aandachtsgebieden en geeft dat als resultaat weer. De provincies en gemeenten zijn de bronhouder van de informatie.

wko tool voorbeeld
Doel

Weergave van locaties waar een open- of gesloten bodemenergiesysteem toepasbaar is (verticale systemen). Hieronder vallen geen horizontale open- of gesloten energiesystemen.

Eigenaar

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dimensie

2D

Type tool

Data en informatie

Opgaven

Energietransitie / Aardgasvrije wijken / Drinkwatervoorziening

Jaar

2020

Voorbeeldprojecten

Provinciehuis Drenthe

De WKO van het provinciehuis wisselt koude uit met het hotel de Bonte Wever. De technische installaties van beide organisaties worden aan elkaar gekoppeld via ondergrondse leidingen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om op een slimme manier energie uit te wisselen. De samenwerking met De Bonte Wever levert de provincie een CO2-reductie van 43 ton per jaar op. De nieuwe koppeling zorgt ook voor beter functionerende systemen en levert 25% aan rendementsverbetering op.

Universiteit Utrecht Noord-Westcluster

De Universiteit Utrecht zet in op CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2030. Deze scherpe klimaatdoelstelling is vastgelegd in het Strategisch Plan 2016-2020 en past in de voorbeeldfunctie van de Universiteit. Om de verdere verduurzaming van de energieopwekking vorm te geven is onlangs de ‘Toekomstvisie verduurzaming energievoorziening’ opgesteld. Deze visie leidt ertoe dat de universiteit inzet op een zogenaamde WKO-max strategie: bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten van de Universiteit Utrecht wordt voor de warmte- en koudevoorziening WKO toegepast.