Webinars

Vanuit het programma organiseren we regelmatig werksessies en webinars waar we onze bouwstenen, producten of specifieke hulpmiddelen uitleggen en gebruiken. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de opkomende sessies, of bekijk ze hier terug!

Webinar: Bodemenergie

Bekijk de video

In deze webinar wordt dieper ingegaan op de bouwsteen bodemenergie en de ontwikkelde producten. Zo wordt er onder andere gesproken over de transitievisie warmte, de wet collectieve warmtevoorziening en de registratie van bodemenergiesystemen. In het tweede deel worden ingezonden praktijkvragen behandeld.

Webinar: ‘Het gesprek’ over toepasbare regels

Bekijk de video

De omzetting van juridische regels naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket is relevant voor de implementatie van de gemaakte decentrale en maatwerkregels in het DSO, zodat initiatiefnemers daar zo volwaardig mogelijk gebruik van kunnen maken. In deze webinar wordt eerst een overzicht gegeven van toepasbare regels. Vervolgens worden er twee casussen toegelicht vanuit de Drechtsteden en het Noordzeekanaalgebied in samenwerking met Nazca.

Webinar: Grondwaterkwaliteit

Bekijk de video

De webinar gaat in op het informatieproduct grondwaterkwaliteit. We bezien grondwaterkwaliteit daarbij in de breedste zin van het woord en leggen de koppeling met de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. In het tweede deel wordt ingegaan op de vragen die deelnemers over dit onderwerp hebben ingediend aan de hand van een casus. Hierbij ligt de focus op grondwaterkwaliteit in relatie tot het omgaan met historische verontreinigingen en de noodzaak tot sanering hiervan.

Webinar: Werksessie aanvullingsbesluit

Bekijk de video

Deze werksessie gaat in op het aanvullingsbesluit. Wat gaat er veranderen, welke beleidsruimte hebben we straks, hoe zit dat nou met de bruidsschat, welk proces moeten we doorlopen? Het eerste onderdeel gaat in op een stappenplan om te komen tot een omgevingsplan. Daarna wordt ingegaan op praktijkvoorbeelden en hoe het aantekeningenformat en de staalkaart gebruikt moeten worden.

Webinar: Werksessie Nota Bodembeheer

Bekijk de video

Veel gemeenten hebben vragen omtrent de Nota Bodembeheer onder de Omgevingswet. Deze vragen gaan zowel over het proces (wat moet ik regelen en hoe doe ik dat) als over de inhoud (wat moet ik wel/niet overnemen uit mijn huidige nota, in welk OW instrument moet dat landen, hoe doe ik dat). In dit webinar gaan we in op de transitie van de Bodemkwaliteitskaart / Nota bodembeheer naar de Omgevingswet / het Omgevingsplan. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld lichten we het gebruik van het ‘Aantekeningenformat afwegingsruimte gemeente’ toe, een instrument dat kan helpen bij het ontrafelen van de Nota bodembeheer.

Webinar: Werksessie Voedselbossen

Bekijk de video

Er komen steeds meer voedselbossen in Nederland. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden in hun lokale regelgeving om voedselbossen te faciliteren en te stimuleren. De Green Deal Voedselbossen krijgt veel vragen uit de praktijk over lokale wet- en regelgeving. We proberen de vragen vanuit gemeentes en praktijk samen te brengen in een aantal producten voor gemeentes. In de werksessie toetsen we de concept-versies van de stukken en gingen we aan de slag met de vraag: Op welke wijze kunnen we voedselbossen meenemen in het Omgevingsplan?

Webinar: Regels in het Omgevingsplan

Bekijk de video

In deze werksessie bij het Symposium Bodembreed op 10 juni bespraken we het proces dat gemeenten doorlopen bij het opstellen van het omgevingsplan. We zoomden hierbij in op de staalkaart die is ontwikkeld, waarin voor een aantal activiteiten voorbeeldregels zijn opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Waar let je op in je omgevingsplan? Welke regels zijn van toepassing? De casus start vanaf 29 min.

Webinar: Bodem in het omgevingsplan

Bekijk de video

Tijdens dit webinar zoomen we in op het onderdeel bodem in het omgevingsplan. Welke regels geeft het Rijk mee? En welke mogelijkheden heeft de gemeente om eigen regels te stellen? Aan de hand van concrete voorbeelden schetsen we voorbeeldregels.

Webinar: Grondwater met Ambitie

Bekijk de video

Op 21 mei vond de webinar Grondwater met Ambitie plaats, hierin stond centraal hoe je samen met andere overheden om kunt gaan met grondwater onder de Omgevingswet. Hoe kun je grondwater benutten en hoe kun je grondwater beschermen? Bekijk hier het webinar en de presentatie.

Webinar: Bodembreed

Bekijk de video (19 min: meer over de bouwstenen, 50 min: implementatie)

Op donderdag 11 februari heeft het programma Bodembeheer van de Toekomst samen met Samen de Diepte het allereerste Digitale Bodembreed webinar gegeven. Hier waren maar liefst 199 deelnemers bij aangehaakt, van medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten, tot mensen uit bedrijfsleven, wetenschap en adviesbureaus. Naast een korte introductie op ons programma, hebben we uitvoerig stilgestaan bij het Aanvullingsspoor bodem Omgevingswet, betekenis voor het omgevingsplan en de producten als hulpmiddel hierbij. De slides kun je hier terugkijken.