Webinars

Vanuit het programma organiseren we regelmatig werksessies en webinars waar we onze bouwstenen, producten of specifieke hulpmiddelen uitleggen en gebruiken. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de opkomende sessies, of bekijk ze hier terug!

Webinar: Aanvullingsspoor

7 december 2021

Over het aanvullingsspoor zijn al meerdere webinars gegeven en al veel producten opgeleverd op de website. Deze webinar gaat daarom in op de nieuwste producten. Daarna worden er observaties, tips en feiten & fabels gedeeld die zijn opgehaald door het team van het aanvullingsspoor in de afgelopen twee jaar. In het interactieve tweede deel worden vragen uit het publiek behandeld.

Webinar: Ondergrondse functies

7 december 2021

De bouwsteen ondergrondse functies focust op het ordenen en positioneren van ruimtelijke functies in de ondergrondse ruimte, in het besef dat daar een natuurlijk systeem is dat kansen biedt en kwetsbaarheden met zich meedraagt. In deze webinar wordt dieper ingegaan op deze bouwsteen. Ten eerste wordt een praktijkvoorbeeld van de gemeente Leiden uitgelicht en hoe dit wordt vertaald naar de Omgevingswet. Vervolgens worden de producten (juridisch frame en voorbeeldregels) verder toegelicht.

Webinar: Klimaatadaptatie

30 november 2021

Klimaatadaptatie is een belangrijk thema wat gerichte en goede aandacht verdient. Rondom dit thema zijn er veel initiatieven en gebeurt er veel. In dit webinar wordt eerst een toelichting gegeven op bodem/ondergrond & klimaatadaptatie. Vervolgens wordt aan de hand van een interactieve casus het onderwerp verder uitgediept.

Webinar: Voormalige stortplaatsen

30 november 2021

In deze bouwsteen staan voormalige stortplaatsen centraal. Het gaat dan om oude stortplaatsen, niet om Wm stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog is gestort of baggerstortlocaties. Het webinar gaat eerst in op de ontwikkelde producten en daarna wordt er ingegaan op praktijkvragen vanuit het publiek.

Webinar: Vitale bodem

30 november 2021

In deze webinar wordt dieper ingegaan op de bouwsteen vitale bodem en de ontwikkelde producten. Zo wordt er onder andere gesproken over de informatiebladen over vitale bodem, koolstofvastlegging en bodembiodiversiteit. In het tweede deel wordt het handelingsperspectief toegelicht.

Webinar: Zeer zorgwekkende stoffen

30 november 2021

Deze webinar gaat in op het ontwikkelde informatieblad. Eerst wordt de aanleiding en urgentie behandeld. Daarna wordt verder ingegaan op het handelingsperspectief onder de Omgevingswet. Hierbij worden diverse praktijkvoorbeelden gebruikt om het te verduidelijken.

Webinar: Bodemenergie

18 november 2021

In deze webinar wordt dieper ingegaan op de bouwsteen bodemenergie en de ontwikkelde producten. Zo wordt er onder andere gesproken over de transitievisie warmte, de wet collectieve warmtevoorziening en de registratie van bodemenergiesystemen. In het tweede deel worden ingezonden praktijkvragen behandeld.

Webinar: ‘Het gesprek’ over toepasbare regels

18 november 2021

De omzetting van juridische regels naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket is relevant voor de implementatie van de gemaakte decentrale en maatwerkregels in het DSO, zodat initiatiefnemers daar zo volwaardig mogelijk gebruik van kunnen maken. In deze webinar wordt eerst een overzicht gegeven van toepasbare regels. Vervolgens worden er twee casussen toegelicht vanuit de Drechtsteden en het Noordzeekanaalgebied in samenwerking met Nazca.

Webinar: Grondwaterkwaliteit

18 november 2021

De webinar gaat in op het informatieproduct grondwaterkwaliteit. We bezien grondwaterkwaliteit daarbij in de breedste zin van het woord en leggen de koppeling met de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. In het tweede deel wordt ingegaan op de vragen die deelnemers over dit onderwerp hebben ingediend aan de hand van een casus. Hierbij ligt de focus op grondwaterkwaliteit in relatie tot het omgaan met historische verontreinigingen en de noodzaak tot sanering hiervan.

Webinar: Werksessie aanvullingsbesluit

28 september 2021

Deze werksessie gaat in op het aanvullingsbesluit. Wat gaat er veranderen, welke beleidsruimte hebben we straks, hoe zit dat nou met de bruidsschat, welk proces moeten we doorlopen? Het eerste onderdeel gaat in op een stappenplan om te komen tot een omgevingsplan. Daarna wordt ingegaan op praktijkvoorbeelden en hoe het aantekeningenformat en de staalkaart gebruikt moeten worden.

Webinar: Werksessie Nota bodembeheer

21 september 2021

Veel gemeenten hebben vragen omtrent de Nota Bodembeheer onder de Omgevingswet. Deze vragen gaan zowel over het proces (wat moet ik regelen en hoe doe ik dat) als over de inhoud (wat moet ik wel/niet overnemen uit mijn huidige nota, in welk OW instrument moet dat landen, hoe doe ik dat). In dit webinar gaan we in op de transitie van de Bodemkwaliteitskaart / Nota bodembeheer naar de Omgevingswet / het Omgevingsplan. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld lichten we het gebruik van het ‘Aantekeningenformat afwegingsruimte gemeente’ toe, een instrument dat kan helpen bij het ontrafelen van de Nota bodembeheer.

Webinar: Werksessie Voedselbossen

16 juni 2021

Er komen steeds meer voedselbossen in Nederland. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden in hun lokale regelgeving om voedselbossen te faciliteren en te stimuleren. De Green Deal Voedselbossen krijgt veel vragen uit de praktijk over lokale wet- en regelgeving. We proberen de vragen vanuit gemeentes en praktijk samen te brengen in een aantal producten voor gemeentes. In de werksessie toetsen we de concept-versies van de stukken en gingen we aan de slag met de vraag: Op welke wijze kunnen we voedselbossen meenemen in het Omgevingsplan?

Webinar: Regels in het Omgevingsplan

9 juni 2021

In deze werksessie bij het Symposium Bodembreed op 10 juni bespraken we het proces dat gemeenten doorlopen bij het opstellen van het omgevingsplan. We zoomden hierbij in op de staalkaart die is ontwikkeld, waarin voor een aantal activiteiten voorbeeldregels zijn opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Waar let je op in je omgevingsplan? Welke regels zijn van toepassing? De casus start vanaf 29 min.

Webinar: Bodem in het omgevingsplan

27 mei 2021

Tijdens dit webinar zoomen we in op het onderdeel bodem in het omgevingsplan. Welke regels geeft het Rijk mee? En welke mogelijkheden heeft de gemeente om eigen regels te stellen? Aan de hand van concrete voorbeelden schetsen we voorbeeldregels.

Webinar: Grondwater met Ambitie

20 mei 2021

Op 21 mei vond de webinar Grondwater met Ambitie plaats, hierin stond centraal hoe je samen met andere overheden om kunt gaan met grondwater onder de Omgevingswet. Hoe kun je grondwater benutten en hoe kun je grondwater beschermen? Bekijk hier het webinar en de presentatie.

Webinar: Bodembreed

11 februari 2021 (19 min: meer over de bouwstenen, 50 min: implementatie)

Op donderdag 11 februari heeft het programma Bodembeheer van de Toekomst samen met Samen de Diepte het allereerste Digitale Bodembreed webinar gegeven. Hier waren maar liefst 199 deelnemers bij aangehaakt, van medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten, tot mensen uit bedrijfsleven, wetenschap en adviesbureaus. Naast een korte introductie op ons programma, hebben we uitvoerig stilgestaan bij het Aanvullingsspoor bodem Omgevingswet, betekenis voor het omgevingsplan en de producten als hulpmiddel hierbij. De slides kun je hier terugkijken.