bron: Bodemplus

In een brief informeert Staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, waarover de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet een advies heeft uitgebracht.

In 2016 is een Integrale Adviescommissie Omgevingswet samengesteld. De Integrale Adviescommissie Omgevingswet adviseert het kabinet over wetgevingsproducten van de stelselherziening, te weten de voorstellen voor de Invoeringswet Omgevingswet, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en de verschillende aanvullingswetten en -besluiten.

In december 2018 heeft de commissie advies uitgebracht over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Het advies is opgesteld op basis van de versie van het ontwerp-Aanvullingsbesluit dat in consultatie is gebracht. De commissie heeft bij haar advies ook de ontvangen consultatiereacties betrokken. De commissie heeft bekeken of de regelgeving in de praktijk kan gaan werken. In deze kamerbrief gaat de Staatssecretaris in op hoe de waardevolle adviezen van de Adviescommissie zijn benut voor het versterken van de kwaliteit van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet en de ondersteuning van de uitvoeringspraktijk.