Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): Stad

Toelichting

TEEB stad is een tool waarmee je simpel een batenanalyse kan uitvoeren. De TEEB-stad tool is geen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Het is een batenanalyse waarmee verschillende baten, op basis van generieke kengetallen, voor een projectsituatie berekend kunnen worden. Met de TEEB-stad tool is specialistische kennis over het berekenen van waarde van groen en water toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. De MKBA ‘black box’ is bewust geopend om te laten zien hoe de verschillende baten(berekeningen) tot stand komen.

TEEB staat voor the Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) en is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten geïnitieerd door de Verenigde Naties. In Nederland worden door het ministerie van Economische Zaken zes verschillende TEEB studies uitgevoerd, te weten Natuur en gezondheid, TEEB fysiek, Nederlandse Handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven, TEEB Bonaire en TEEB-stad.

Een rekenvoorbeeld uit de TEEB-stad tool. (https://www.teebstad.nl/)
Doel

Redeneren, rekenen en verdienen met baten van groen en water.

Eigenaar

Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opgaven

Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Klimaatverandering | Water

Dimensie

1D

Type tool

Rekentool

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamisch

Statisch

Externe link naar de tool

https://www.teebstad.nl/