Ontmoet onze experts

raymond_sonneveldt

Raymond Sonneveldt
Implementatie producten Bodembeheer van de Toekomst

06 528 57 485
r.sonneveldt@omwb.nl

“Als medewerker van een omgevingsdienst ken ik de praktijk. Ik wil andere overheden graag gericht helpen bij het implementeren van de producten van dit programma. Bel me en we spreken uw vragen door.”

gerd_de_kruif

Gerd de Kruif
Programmamanager Bodembeheer van de Toekomst

06 288 87 616
gerddekruif@gmail.com

“Ik vind het belangrijk dat we als programma ook de praktijk concreet ondersteunen. Daar willen we op deze manier invulling aan geven. We hebben elkaar ook hard nodig om samen de scherpte te krijgen. In dit programma werken overheden en adviseurs samen, dat versterkt de producten enorm.”

nicole_hardon

Nicole Hardon
Adviseur Bodem+

Nicole heeft een brede inhoudelijke kennis op het gebied van de systematiek van de Omgevingswet en de rol van bodem en grondwater daarin. Nu ligt de nadruk van haar werk op de invoering en de implementatie van die Omgevingswet bij decentrale overheden. Het programma Bodembeheer van de Toekomst maakt daar onderdeel van uit. Nicole levert vanuit Bodem+ haar bijdrage bij de bouwstenen bodemenergie, klimaatadaptatie en grondwater.

rene_bezuynen

Rene Bezuyen
Senior Adviseur Ruimtelijke Omgeving en informatievoorziening

Vanuit zijn interesse en inhoudelijke expertise op het gebied van geo-data en innovatie is René, thans werkzaam bij inVra Plus, betrokken bij de bouwsteen Toepasbare Regels. Hij brengt vanuit de ingenieurswereld de nodige praktijkervaring mee op gebied van de ruimtelijke omgeving. De vertaling van de juridische en toepasbare regels naar vragenbomen is alvast een stap. Daarbij zoeken naar informatieproducten die antwoord geven op de vraag en dan het liefst met behulp van intelligente kaartbevragingen is zijn voornaamste doel. Slimmer omgaan met bestaande data. Efficiëntie en lastenverlichting voor initiatiefnemer en behandelaar.

marion_sibeijn_02

Marion Sibeijn
Juriste omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Marion is een ervaren bodemjuriste bij de Omgevingsdienst NZKG. Als trekker van de bouwsteen Aanvullingsspoor bodem komt haar brede inhoudelijke kennis van het Aanvullingsspoor bodem en de systematiek van de Omgevingswet goed van pas. Dit combineert zij met ervaringen vanuit de uitvoeringspraktijk. Zo is er een nuttige kruisbestuiving tussen het programma Bodembeheer van de Toekomst en de uitvoeringspraktijk. Marion is betrokken bij het adviseren van gemeenten in het OD-gebied over bodemregels in het omgevingsplan en bij het maken van beleidsregels op het gebied van bodem onder de Omgevingswet.

corinne_koot

Corinne Koot
Bodemadviseur Witteveen+Bos 

Corinne is een ervaren projectleider bodem met een brede kennis en interesse in de ondergrond. Zij zet zich graag in om de bodem  zo optimaal mogelijk te benutten waar mogelijk en te beschermen waar nodig. Corinne werkt in dit programma aan de bouwstenen Aanvullingsspoor en Vitale bodem.  

marcel_cassee

Marcel Cassee
Adviseur Bodem+

Marcel heeft het ministerie van I&W ondersteund bij het maken van het Aanvullingsbesluit bodem en brengt zijn kennis daarvan in bij de bouwsteen Aanvullingsbesluit. In zijn werk bij Rijkswaterstaat Bodem+ is hij veel met bodem en de Omgevingswet bezig, bijvoorbeeld bij het geven van presentaties en vraagbeantwoording via het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Vanuit zijn rol weet Marcel ook goed de verbinding te leggen met overige ontwikkelingen in het bodemveld.

marielle_de_kok

Marielle de Kok
Adviseur DCMR Milieudienst Rijnmond 

Mariëlle is vanaf het begin betrokken bij het programma en medetrekker van de bouwstenen Aanvullingsspoor en Toepasbare Regels. Vanuit haar werkzaamheden binnen DCMR kan zij de verbinding leggen naar de praktijk van zowel provincie (warme overdracht bodemtaken) als gemeente (opstellen omgevingsvisie en -plan) en zij is nauw betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van bodeminformatiebeheer. 

marco_vergeer

Marco Vergeer
Bestuurskundig bodemadviseur Royal HaskoningDHV

Als secretaris van het gemeentelijke Netwerk Bodem en Ondergrond WEB speelt Marco al jaren een centrale rol in de bodemwereld. Zijn kracht ligt in het leggen van verbindingen en aanbieden van structuren, zodat gezamenlijke stappen kunnen worden genomen. Op alle schaalniveaus: gemeente, regio, landelijk.

peter_sloot

Peter Sloot
Directeur en senior adviseur van Aequator Groen & Ruimte

Geboren op een boerderij op terp, zit het denken vanuit bodem en water, tussen landbouw en natuur en langs alle schaalniveaus in Peter zijn genen. Van de slechte plek in het land tot het internationaal krachtenspel: alles is verbonden. Aequator-adviseurs zijn hierin intermediairs met topkennis van de onverzadigde zone èn van de gebiedsprocessen bovengronds. Peter heeft relevante ervaring in binnen- en buitenland (met name de FAO) en draagt graag bij aan de invulling van de bouwsteem Vitale Bodem.

lex_stax

Lex Stax
Omgevingsatelier
lex.stax@omgevingsatelier.nl

Lex is de trekker van de bouwsteen Grondwater. Hij heeft een brede inhoudelijke kennis op gebied van beheer openbare ruimte het fysieke domein en bodembeleid. Naast Bodembeheer van de Toekomst, werkt Lex ook als adviseur Informatiepunt Omgevingswet bij Rijkswaterstaat voor het thema bodem en Omgevingswet. Hij is op de hoogte van de laatste actualiteiten.   

josephine_paulussen

Josephine Paulussen
juriste gemeente Haarlem 

Josephine is trekker van de bouwstenen Bodemenergie en Voedselbossen. Hierbij zoekt ze samenwerking op met lopende trajecten en organen, zo werkt ze nauw samen met de Green Deal Voedselbossen en het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie. Ook voor de bouwsteen Toedeling ondergrondse functies is ze op zoek naar hoe we elkaar kunnen versterken. 

martijn_mekkink

Martijn Mekkink
Adviseur bodem en ondergrond Tauw Nederland 

“Ik was ook betrokken bij het project Samen de Diepte in, terwijl daar de focus lag op bewustzijn en visie, levert het programma Bodembeer van de Toekomst meer concrete handvatten. Dat vind ik tof!”